مجوزها و گواهینامه ها

  • جواز تأسیس در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت

  • گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  • گواهینامه تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی

  • پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه بررسی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور فیزیکی

  • پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه بررسی و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور شیمیایی

  • جواز تأسیس در زمینه محیط زیست، آب و فاضلاب و فیلتراسیون

  • پروانه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

  • گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004

  • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004