آموزش

بخش آموزش شامل ارائه خدمات مرتبط با ارتقاء سطح دانش و مهارت منابع انسانی در حوزه مباحث HSE می باشد. این شرکت با بهرهمندی از کارشناسان و مدرسین مجرب قادر به برگزاری دوره های آموزشی گوناگون مورد نیاز سازمان ها و صنایع با بالاترین سطح کیفیت و استانداردهای آموزشی در حوزه مباحث ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد. تمامی دوره های آموزشی بر اساس محورهای استاندارد بین المللی ISO 10015 اجرا می گردند. عمده خدمات این بخش عبارتند از:

  • انجام نیازسنجی آموزشی برای سازمان ها و واحدهای صنعتی
  • تدوین و برنامه ریزی دوره های آموزشی مرتبط با نیازهای شناسایی شده
  • برگزاری دوره های آموزشی به صورت عمومی و تخصصی (تئوری، عملی)
  • ارزشیابی و تعیین اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده با استفاده از متدهای نوین تعیین اثربخشی
  • برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی
  • استقرار سیستم مستندسازی آموزشی( Document Keeping) برای واحد های صنعتی و سازمان ها
  • تهیه و ارائه کلیه وسایل کمک آموزشی و نرم افزارهای مرتبط
  • اجرای برنامه های بازآموزی کارکنان

آموزش