ارگونومی

  • تهیه شناسنامه ارگونومی مشاغل
  • ارزیابی و پایش ارگونومی
  • آنالیز پوسچر و تعیین ریسک ارگونومیک بر اساس متدهای RULLA، OWAS، REBA ، QECو ROSA
  • تهیه بانک اطلاعات آنتروپومتریک سازمان ها
  • ارزیابی عملیات حمل دستی بار

ارگونومی