خدمات پیمانکاری HSE

  • ارائه خدمات مهندسی HSE در قالب پیمانکار به منظور برآورده ساختن الزامات HSE در پروژه های عمرانی و صنعتی از جمله پروژه های راه سازی و ساختمانی
  • شناسایی خطرات محیط کار و جنبه های زیست محیطی و ارزیابی ریسک (Risk Assessment) بر اساس FMEA،PHA ، FTA، HAZOP
  • تعیین و تأمین علائم ایمنی (Safety Signs) ، پوسترهای آموزشی تهیه MSDS مواد شیمیایی بر اساس الگوهای OSHA ، ANSI ، NIOSH
  • ترجمه متون تخصصی HSE
  • تهیه نرم افزارهای تخصصی HSE

خدمات پیمانکاری HSE