سیستم های مدیریت

مشاوره، آموزش، استقرار و نگهداری سیستم های مدیریتی شامل:

 • مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)
 • مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS 18001)
 • مدیریت کیفیت (ISO 9001)
 • مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
 • مدیریت انرژی (ISO 50001)
 • مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000/HACCP)
 • مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز (ISO/TS 29001)
 • مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001)
 • مدل های تعالی و بهرهوری بر اساس سیستم های تعالی سازمانی EFQM
 • ارزیابی و عارضه یابی بر مبنای تحول اداری و چرخه بهره وری

ابزارهای افزایش بهره وری شامل:

 • نظام شش سیگما (6σ)، مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، مدیریت کیفیت جامع (TQM)، مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، نظام آراستگی محیط کار(5S) و...
 • سیستم های پشتیبانی مدیریت شامل: مهندسی ارزش (VE)، تولید ناب (LP)، ارزیابی رضایت مشتریان (CSM)، مدیریت و کنترل پروژه و...

سیستم های مدیریت