88326096

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان خلیل حسینی، کوچه مهرداد، پلاک 11، واحد 8

ساعت کاری 08:00-17:00

مالی:

افزایش خدمات در حوزه های جدید در سطح کشور

حفظ جایگاه بازار فعلی

تداوم وافزایش سودآوری

 

 

مشتری:

حفظ مشتریان

توسعه بازار و محصول

ارتقای برند سازمان

درک و پیش بینی نیازهای مشتری

تطبیق سبد خدمات با نیاز مشتری

 

 

فرایندهای داخلی:

افزایش رضایت کارکنان از محيط کار

توسعه متوازن آگاهی، درك و دانش سازمانی

بهینه سازی زمان و کاهش هزینه ها

بهبود اثربخشی شرکا

افزایش اشتراک دانش درون سازمانی

 

 

رشد و یادگیری:

جذب، حفظ و توسعه کارکنان خبره

توسعه زیرساختها، امکانات و تجهیزات

ارتقا فرهنگ سازمانی با رویکرد استراتژی محور