88326096

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان خلیل حسینی، کوچه مهرداد، پلاک 11، واحد 8

ساعت کاری 08:00-17:00

سنجش و ارزیابی:

شناسایی و واکاوی سلسله مراتبی وظایف شغلی

تجزیه و تحلیل آینده نگر خطرات شغلی

آنالیز پوسچر بر اساس شرح وظایف و نوع کار

ارائه گزارش و راه‌کار جهت کاهش شرایط نامطلوب و بهبود وضعیت موجود

آنتروپومتری (تن‌سنجی) جهت طراحی ایستگاه کار

 مشاوره:

در زمینه خریداری تجهیزات ارگونومیک با توجه به شرح وظایف و ماهیت شغلی

استقرار سیستم ارگونومی

در زمینه ارگونومی شناختی و ارائه راه‌کار جهت بهبود عملکرد ذهنی از قبیل ادراک، حل مسئله و تصمیم گیری

آموزش:

کارگاه‌های تخصصی و به تفکیک وظایف شغلی

کارگاه‌های تخصصی برای مدیران

تمرینات ورزشی بر اساس شرایط فیزیکی

ارائه تمرینات ذهنی جهت بهبود عملکرد شناختی کارکنان

طراحی و مهندسی:

طراحی اختصاصی ابزار براساس محدودیت های فیزیکی و شناختی کاربران

طراحی ایستگاه کار براساس شرح وظایف تعیین شده